Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie petycji

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 • Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
 • Petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie  każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji
 4. wskazanie przedmiotu petycji.
 • Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycję do Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie można :

 • złożyć w formie pisemnej, przesyłając korespondencją na adres:
  Komenda Miejska Policji
  ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5
  42-200 Częstochowa
 • przesłać w formie elektronicznej na adres : komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl
 • przesyłać faksem na numer: 34 369 1244
 • przesyłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP
 •  doręczyć osobiście.

Szczegółowe informacje dot. trybu składania petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

 

Metryczka

Data publikacji 03.09.2015
Data modyfikacji 03.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Jackowska
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Biedroń Zespół Teleinformatyki
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Biedroń
do góry