Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

INFORMACJE OGÓLNE

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.
Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są:
 
- bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,

- posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu, albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby zawiadamiani są o sposobie jej załatwienia lub o stanie jej rozpatrzenia w  terminie 14 dni,

- w razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.

Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.


PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Komendant Miejski Policji w Częstochowie lub Jego Zastępcy przyjmują osobiście obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 15:00 do 18:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5.
W pozostałe dni robocze skargi lub wnioski można zgłaszać w Zespole Kontroli KMP w Częstochowie w godz. 07:30 - 15:30

Komendanci Komisariatów przyjmują osobiście obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 15:00 do 18:00 w każdym z Komisariatów:

1. Komisariat I Policji w Częstochowie ul. Popiełuszki 5
2. Komisariat II Policji w Częstochowie ul. Bór 14
3. Komisariat III Policji w Częstochowie ul. Kiedrzyńska 98
4. Komisariat IV Policji w Częstochowie ul. Kopernika 38
5. Komisariat V Policji w Częstochowie ul. Czecha 15
6. Komisariat VI Policji w Częstochowie ul. Łukasińskiego 26
7. Komisariat Policji w Blachowni ul. 1-go Maja 101
8. Komisariat Policji w Kłomnicach ul. Strażacka 20
9. Komisariat Policji w Koniecpolu ul. Działkowa 2
10. Komisariat Policji w Poczesnej ul. Bankowa 5
 


Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
wtorki - piątki w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 Katowice
telefon (32) 72 86 800
fax (32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 - 17.00

strona główna RPO: www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek

 

 

Załączniki do strony

  • Data publikacji 23.01.2015 11:15
    1.25 MB

Metryczka

Data publikacji 09.02.2010
Data modyfikacji 04.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Częstochowie
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Biedroń Zespół Teleinformatyki
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Biedroń
do góry