Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w Policji

 OGŁOSZENIE DOTYCZACE PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO SŁUZBY W KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH ORAZ W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁACH PREWENCJI POLICJI W BIELSKU-BIAŁEJ I CZĘSTOCHOWIE W 2018 ROKU


INFORMACJA w sprawie realizacji przyjęć do służby w Policji w jednostkach woj. śląskiego

Zgodnie z ustawą o Policji kandydat do służby powinien:

 • posiadać obywatelstwo polskie oraz nieposzlakowaną opinię,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wyjątek stanowi służba w oddziałach prewencji Policji),
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych oraz
 • korzystać w pełni z praw publicznych,
 • być niekaranym,
 • mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej – dotyczy mężczyzn.

Podstawą prawną doboru do służby w Policji jest rozporządzenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.
Szczegóły dotyczące procedury naboru znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.policja.pl).

Wymagane dokumenty do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

 • Podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji – w którym należy określić do jakiej jednostki kandydat chce zostać przyjęty do służby (podanie może być napisane na komputerze).
 • Kwestionariusz osobowy kandydata do służby – Część A i B (wypełniony własnoręcznie pismem drukowanym) – do pobrania w linku „przydatne  dokumenty” (poniżej)
 • Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie (zgodnie z wymogami art.76a Kodeksu Postępowania Administracyjnego) – oryginał do wglądu
 • Dowód osobisty oraz książeczkę wojskową z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej (do wglądu). W przypadku kat. „D” - wymagana również kserokopia ks. wojskowej.
 • Kserokopie okumentów potwierdzających posiadanie uprawnień dodatkowo punktowanych w postępowaniu kwalifikacyjnym - oryginał do wglądu

Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Częstochowie udziela informacji dotyczących naboru do służby w Policji telefonicznie (34) 369-13-46 lub osobiście.
Dokumenty można składać w KMP w Częstochowie od poniedziałku do piątku w Zespole Kadr i Szkolenia.

Dokumenty przyjmowane są:
- w komórkach kadrowych Komend Miejskich/Powiatowych Policji województwa śląskiego w godzinach urzędowania.

UWAGA - dokumenty obcojęzyczne należy składać wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.12.2010
Data modyfikacji 02.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Częstochowie
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Biedroń Zespół Teleinformatyki
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Biedroń
do góry